Prodejní podmínky kurzů

Podmínky užívání

Podmínky užívání Naturkurz s.r.o. existují, aby zaručily spokojenost na straně lektorů, žáků i provozovatele.

Za lektora je považován každý uživatel, který vytvoří vlastní kurz, který nabízí účastníkům k absolvování.

Účastníkem je každý uživatel, který se na kurz přihlásí a uhradí cenu kurzu.

Provozovatelem Naturkurz s.r.o.

Letenské náměstí 1

Praha 7

17000

ičo 05592844

Vytvořením kurzu nebo přihlášením na něj vyjadřuje lektor i účastník svůj souhlas s těmito podmínkami.

Platby za kurz, dohoda

Svou účast potvrzuje účastník zaplacením kurzu. Cenu kurzu účastník uhradí na účet na základě faktury vystavené provozovatelem do 7 dnů od přihlášení na kurz.

Jestliže nedojde k uskutečnění kurzu, mohou účastníci požádat o navrácení finančních prostředků nebo se mohou zúčastnit lektorova budoucího kurzu anebo se s ním domluvit na jiném řešení(výběr ingrediencí atd)

Jestliže účastník zaplatí za kurz, ale nezúčastní se ho, není lektor povinen cenu kurzu vracet. Jestliže se na navrácení peněz lektor a účastník domluví, je to možné.

Storno podmínky

Odpolední a jednodenní kurzy

Pokud se přihlásíte na kurz a z jakýchkoli důvodů se nebudete moci zúčastnit, dejte nám i lektorovi prosím vědět alespoň 8 dní před kurzem. Jen tak vám budeme moci vrátit plnou cenu kurzu. Pokud svou účast zrušíte 7-3 dny před kurzem, budeme moci vrátit jen 50 % a pokud se odhlásíte později, tedy dva dny před kurzem, jeden den před kurzem anebo přímo v den kurzu, peníze již náleží lektorovi a cena kurzu vám tedy nebude vrácena, pokud sám lektor nerozhodne jinak.

Firemní kurzy

Pokud je provedena rezervace kurzu na míru pro firmu, při zrušení 30 dní před daným datem, je třeba uhradit náklady spojené s přípravou: suroviny a zboží nakoupené pro daný kurz, rezervované pronájmy, rezervovaný odvoz, ubytování a poměrnou část lektorného dle počtu lektorů a času příprav. Lektorné je stanovené dle konkrétní akce, min však 2000,- na lektora na den.

Série kurzů a dlouhodobé kurzy

Pokud se přihlásíte na kurz a z jakýchkoli důvodů se nebudete moci zúčastnit je třeba za sebe najít náhradu. Pokud se odhlásíte 1 měsíc před začátkem série budeme vám moci vráti celou cenu. Pokud svou účast zrušíte 21 dnů před kurzem, budeme moci vrátit jen 50 % a pokud se odhlásíte později, tedy dva týdny před kurzem, jeden týden před kurzem anebo přímo v den kurzu, peníze již náleží lektorovi a cena kurzu vám tedy nebude vrácena.

V případě nenaplnění minimální kapacity má účastník možnost se odhlásit a dostat kurzovné zpět i když už by měly platit storno podmínky, tj. méně než 5 dní do kurzu.

Odpovídající částku vám v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění kurzu vrátíme na účet na požádání do 14 dnů.

Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem k účastníkovi.

Dárkové poukazy

Kurz lze zakoupit i pro jinou osobu, v tomto případě nabízíme možnost zakoupit dárkový poukaz.

Dárkové poukazy mají platnost 6 měsíců od zakoupení – tj. v tomto časovém horizontu se účastník musí zapsat na vybraný termín, přičemž kurz se konat může i po uplynutí této doby (příklad: pokud je platnost kurzu do 30. června, je třeba si do této doby vybrat termín, tento termín ale může být třeba v červenci nebo srpnu)

Frekvence pořádání kurzů závisí na mnoha faktorech a předem ji nelze zaručit.

Účastník se může dohodnout na zapsání na jiný kurz, než na který má poukaz, v rámci nabídky stejného lektora.

Stornovat účast na kurzu v termínu, na který se účastník zapsal, je třeba alespoň pět dní před jeho konáním.

Poukaz je nevratný, nelze za nevybraný poukaz vrátit peníze. V případě, že poukaz nemohl být vybrán pro překážky na naší straně, nabídneme jeho držiteli alternativu, například možnost zapsat se na termín po skončení platnosti poukazu.

Poukaz je možné převést na jinou osobu.

Reklamační řád

V případě reklamací se prosím obraťte na e-mail kurzy@kosmetikahrou.cz nebo na tel. číslo +420778168582.

Pořádání kurzů

Provozovatel neručí za průběh kurzu. Odpovědnost nese lektor. Cílem provozovatele však je umožnit komunikaci mezi lektorem a účastníkem. Snahou provozovatele je pochopitelně spokojenost na obou stranách.

Za průběh kurzu tedy odpovídá lektor. Případné problémy se ale nebojíme řešit.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků je zabezpečována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté mu účastníkem kurzu považuje za důvěrné a tyto budou použity pouze k uskutečnění plnění dle smlouvy, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Účastník kurzu přijetím těchto VOP souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení/název, adresa bydliště či sídla, identifikační číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty) pro účely realizace práv a povinností plynoucích ze smlouvy.

Účastník kurzu je povinen uvádět ve styku s Provozovatelem pravdivé a správné osobní údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o jejich změně. Provozovatel správnost a pravdivost údajů účastníka kurzu neověřuje. Účastník kurzu přijetím těchto VOP potvrzuje správnost jím uvedených údajů a prohlašuje, že byl poučen o skutečnosti, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů Provozovateli. Za újmu vzniknuvší v důsledku porušení povinností účastníka kurzu dle tohoto odstavce odpovídá účastník kurzu.

Účastník kurzu bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele. Provozovatel se zavazuje nepředávat osobní údaje účastníka kurzu jiným osobám než osobám přímo spolupracujícím s Provozovatelem při realizaci kurzu, případně osobám zabezpečujícím platební styk mezi stranami nebo osobám spolupracujícím s Provozovatelem v souvislosti s jeho obchodní činností.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje účastníka kurzu jsou zpracovávány v elektronické podobě.

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. V opačném případě je účastník kurzu oprávněn Provozovatele na tento rozpor upozornit, požádat jej o vysvětlení a žádat nápravu vzniknuvšího závadného stavu. Nevyhoví-li Provozovatel oprávněné žádosti účastníka kurzu o odstranění závadného stavu, je účastník kurzu oprávněn obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě žádosti účastníka kurzu o informaci o zpracování jeho osobních údajů, je Provozovatel povinen účastníkovi kurzu tuto informaci předat. Prodávající je oprávněn požadovat za poskytnutí informace dle předchozí věty přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.

Účastník kurzu bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným Provozovateli. Účastník kurzu přijetím těchto obchodních podmínek potvrzuje, že byl o právu odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů řádně poučen.

Další detailní informace o zpracování osobních údajů a právech účastníka kurzu poskytuje Provozovatel v samostatném dokumentu Stručná informace o zpracování osobních údajů fyzických osob.

Změna podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek užívání. O zásadních změnách bude provozovatel informovat s předstihem na kontaktní e-mail.

Pokud lektor nebo účastník nebudou chtít vzhledem ke změněným podmínkám používání pokračovat v používání kosmetikahrou.cz, nechť napíšou na info@kosmetikahrou.cz: jejich účet bude zrušen.

Změna podmínek používání nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na www.kosmetikahrou.cz.

Discover wild-tornado.online, your go-to place for top-tier online gaming in Australia 2023! Get in on the fun today.

Step into a world of thrilling games and massive rewards at jackpot jill vip! Let's win, Aussies!