Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

platné při nákupu zboží v internetovém obchodě

www.kosmetikahrou.cz 

(dále také jen „e-shop“)

provozovaném

Juditou Klimentovou

IČ: 887 80 686

CZ8757230185

sídlo: V Akátech 575, 252 66, Libčice nad Vltavou

kontaktní adresa: Letenské náměstí 1, 170 00, Praha 7 – Holešovice
tel.: +420 778 168 582

e-mail: judita@kosmetikahrou.cz

bankovní spojení: č. ú. 670100-2212556907/6210

prodávající je plátcem DPH

(dále jen „Prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují právní vztahy vznikající mezi smluvními stranami v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupující“), který v souladu s příslušnými právními předpisy může vystupovat i jako spotřebitel, při prodeji a nákupu zboží v e-shopu Prodávajícího a blíže upravují jejich práva a povinnosti. Internetový obchod Prodávajícího je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: eshop.kosmetikahrou.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní e-shopu“).

1.2 Kupující odesláním objednávky zboží potvrzuje, že má zájem o nákup zboží Prodávajícího a že se seznámil s těmito VOP, že je mu jejich obsah dostatečně znám a že je přijímá, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

1.3 Vymezení pojmů:

a) Kupující – spotřebitel: je každý člověk, který při nákupu zboží v e-shopu Prodávajícího vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání,

b) Kupující – jiný subjekt: je každá osoba, která nesplňuje podmínky dle písm. a), tedy zejména fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu s Prodávajícím v souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem povolání a dále i všechny právnické osoby bez ohledu na jejich právní formu nebo na to, zda jsou podnikatelem či nikoliv.

II. Postup při uzavírání kupní smlouvy

2.1 Při nákupu zboží v e-shopu není ze strany Prodávajícího vyžadována předchozí registrace Kupujícího. Na webovém rozhraní e-shopu je možné nakupovat pouze bez registrace.

2.2 Webové rozhraní e-shopu obsahuje seznam nabízeného zboží s uvedením kupní ceny zboží a jeho dostupnosti. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku zboží kdykoliv změnit.

2.3 Kupující bere na vědomí, že nabídka zboží umístěného v e-shopu Prodávajícího není nabídkou/návrhem na uzavření kupní smlouvy a při nákupu v e-shopu se nepoužije ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro účely kupní smlouvy se za nabídku/návrh na její uzavření považuje objednávka Kupujícího.

2.4 Pro objednání zboží a odeslání návrhu na uzavření kupní smlouvy vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, kupní ceně a její úhradě, způsobu dodání zboží, o nákladech spojených s dodáním zboží a dále informace o Kupujícím. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a ke kupní ceně zboží je připočítáváno DPH.

2.5 Před odesláním objednávky zboží je Kupujícímu umožněno objednávku a jím zadané údaje zkontrolovat či změnit a Kupující je povinen provést kontrolu správnosti jím zadaných údajů a opravit případné chyby. Údaje uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. Kupující odešle objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“.

2.6 Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o jejím přijetí. Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem doručení potvrzení Prodávajícího o přijetí závazné objednávky Kupujícího, a to na Kupujícím uvedenou e-mailovou adresu (dále jen „Potvrzení“). Okamžikem doručení Potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky Kupujícího vzniká mezi stranami smluvní vztah, na jehož základě se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží a Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Potvrzení doručené Kupujícímu s přiloženými VOP je považováno za předané vyhotovení kupní smlouvy, přičemž vyhotovení smlouvy je rovněž archivováno u Prodávajícího.

2.7 Kupní smlouvu uzavřenou dle tohoto článku lze měnit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Zjistí-li smluvní strana v odeslané objednávce či v jejím Potvrzení jakékoliv chyby či jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti neprodleně druhou smluvní stranu a ve vzájemné součinnosti zajistí nápravu vzniknuvšího závadného stavu.

2.8 V případě, že Prodávající není schopen některý z požadavků objednávky Kupujícího splnit (zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží), zašle Kupujícímu na adresu jeho elektronické pošty e-mail s návrhem/nabídkou na uzavření kupní smlouvy zboží v pozměněném znění (s uvedením možných variant objednávky Kupujícího). Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí nabídky k rukám Prodávajícího.

III. Kupní cena zboží a platební ujednání

3.1 Okamžikem uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím vzniká Kupujícímu povinnost uhradit Prodávajícímu řádně a včas kupní cenu dodávaného zboží, a to způsobem platby zvoleným při objednávce zboží.

3.2 Pro nákup zboží platí kupní ceny uvedené v e-shopu Prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Kupní ceny zboží uváděné v e-shopu Prodávajícího jsou konečné, když Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty; to neplatí pro náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „náklady na dodání zboží“).

3.3 Společně s kupní cenou hradí Kupující náklady spojené s dodáním zboží, o jejichž výši je informován před odesláním objednávky Prodávajícímu. Rozpis celkové a konečné kupní ceny zboží včetně nákladů na jeho dodání je uveden v objednávkovém formuláři zobrazovaném Kupujícímu.

3.4 Kupní cenu zboží a s tím spojené náklady na dodání zboží lze uhradit následujícími způsoby:

a) bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 670100-2212556907/6210 vedený u mBank S.A. při zasílání zboží nebo

b) v hotovosti při osobním odběru zboží.

3.5 V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena zboží splatná do sedmi (7) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, tj. ode dne doručení Potvrzení Prodávajícího k rukám Kupujícího; ust. § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího dle odst. 3.4 písm. a). Při platbě bezhotovostním převodem uvede Kupující jako variabilní symbol číslo své objednávky uvedené v Potvrzení. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při osobním odběru zboží.

3.6 Kupující bere na vědomí, že případné slevy z kupní ceny zboží či obdobné bonusy poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat a při každém nákupu v e-shopu Prodávajícího je vždy možné uplatnit pouze jednu z poskytnutých slev či bonusů.

3.7 Prodávající vystaví Kupujícímu při prodeji zboží daňový doklad, který je Kupujícímu zasílán společně s Potvrzením v elektronické podobě a případně předáván společně se zbožím v podobě listinné. Daňový doklad vystavený Prodávajícím slouží zároveň jako záruční list zboží.

IV. Dodání zboží

4.1 Způsob dodání zboží volí Kupující dle nabídky Prodávajícího v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky. Kupující může při objednávce zboží zvolit mezi následujícími způsoby jeho dodání:

a) osobní odběr nebo

b) zaslání zboží prostřednictvím PPL.

4.2 Při zasílání zboží expeduje Prodávající objednané zboží do pěti (5) dnů ode dne uhrazení kupní ceny Kupujícím. Kupující bere na vědomí, že délka doby dodání zboží společností PPL není závislá na vůli Prodávajícího a tento nemůže ovlivnit dobu, ve které bude zboží Kupujícímu při zasílání PPL doručeno. Kupující současně bere na vědomí, že další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou určit či upravit i podmínky společnosti PPL.

4.3 Zboží je možné osobně vyzvednout na kontaktní adrese Prodávajícího: Letenské náměstí 1, PSČ: 170 00, Praha 7 – Holešovice, a to po předchozí dohodě s Prodávajícím.

4.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než který byl uveden v objednávce nebo je-li způsob dopravy smluven na základě výslovného zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a náklady s tím spojené a je povinen uhradit je Prodávajícímu. Opakovaným doručováním se rozumí více než jednou.

4.5 Při převzetí zboží je Kupující povinen provést jeho kontrolu a zejména je povinen přesvědčit se o neporušenosti obalu zboží a o tom, že zásilka nevykazuje poškození a vady, které lze takto zjistit. V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží při jeho dodání (zejména při shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky) je Kupující oprávněn převzetí zásilky odmítnout a informovat o tom Prodávajícího.

4.6 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující – spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v této lhůtě je Kupující – spotřebitel povinen odeslat Prodávajícímu své oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

5.2 V případě, že je předmětem objednávky a kupní smlouvy několik druhů zboží, počíná běh lhůty pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední části zboží z příslušné objednávky.

5.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy vyplní a odešle Kupující – spotřebitel k rukám Prodávajícího tzv. vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který Kupující – spotřebitel nalezne na internetových stránkách Prodávajícího v závěrečné sekci obchodních podmínek. Ve formuláři pro odstoupení musí být řádně a pravdivě vyplněny všechny požadované údaje, v opačném případě nelze oznámení Kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy akceptovat. Prodávající potvrdí Kupujícímu – spotřebiteli doručení řádně vyplněného formuláře, na jehož základě Kupující – spotřebitel odstupuje od kupní smlouvy.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a Kupující – spotřebitel je povinen odevzdat Prodávajícímu dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení potvrzení Prodávajícího o přijetí oznámení Kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Vracené zboží je Kupující – spotřebitel povinen dodat Prodávajícímu v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel; zboží musí být nepoužité, bez vad a ve stejném množství. Kupující – spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím, přičemž Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn své nároky jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího – spotřebitele na vrácení uhrazené kupní ceny. Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Kupující – spotřebitel v plné výši; toto ustanovení odpovídá oznámení dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.5 Prodávající vrátí Kupujícímu – spotřebiteli uhrazenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení zboží ze strany Kupujícího – spotřebitele k rukám Prodávajícího; Prodávající si tímto vyhrazuje právo nevrátit Kupujícímu – spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží dříve, než mu Kupující – spotřebitel vracené zboží předá. V případě, že Kupující – spotřebitel při uzavření kupní smlouvy zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, budou mu ze strany Prodávajícího vráceny náklady na dodání zboží maximálně do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupní cena bude Kupujícímu – spotřebiteli vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v oznámení o odstoupení nebo v hotovosti při osobním vrácení zboží Kupujícím – spotřebitelem.

5.6 Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy vypočtené v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu – spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

5.8 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Kupujícím nebude ve stanovené době uhrazena kupní cena zboží v plné výši. Prodávající oznámí Kupujícímu odstoupení od smlouvy prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v kupní smlouvě. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva mezi stranami od počátku ruší; tím však nejsou dotčeny případné nároky Prodávajícího na náhradu škody.

VI. Práva z vadného plnění a Reklamační řád

6.1 Prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá Kupujícímu, že je zboží ve shodě s kupní smlouvou a zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a vlastnosti vymíněné v kupní smlouvě, popřípadě jakost a vlastnosti pro zboží daného druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů a je použitelné k obvyklému účelu a dále, že je dodáváno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti.

6.2 Prodávající v souladu s ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží Kupujícím – spotřebitelem. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vady, která se u zboží vyskytne v záruční době dle věty první. Projeví-li se vada zboží v době šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující – spotřebitel je povinen vytknout u Prodávajícího vadu ihned poté, co vadu zjistil.

6.3 Prodávající poskytuje Kupujícímu – jinému subjektu na zakoupené zboží záruku v délce šesti měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží Kupujícím – jiným subjektem. Vadu, která se u zboží vyskytne v záruční době, je třeba u Prodávajícího v rámci reklamace vytknout ihned poté, co Kupující – jiný subjekt vadu zboží zjistil. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení reklamace, kterou Kupující – jiný subjekt neuplatní včas.

6.4 Ustanovení odst. 6.2 a 6.3 neplatí, je-li na zboží vyznačena doba nejkratší trvanlivosti nebo doba, po kterou lze věc použít; v takovém případě je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne pouze v takto vyznačené době.

6.5 V případě prodeje zboží s vadou, která nebrání užívání věci k obvyklému účelu nebo v případě prodeje zboží opotřebeného je Prodávající povinen Kupujícího na vadu či druh a míru opotřebení upozornit a takové zboží lze prodat za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci. V takovém případě se záruka poskytovaná Prodávajícím nevztahuje na vadu, s níž bylo zboží prodáváno a na kterou byl Kupující upozorněn.

6.6 Uplatnění práv z vadného plnění dle tohoto článku – reklamaci – je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím adresy elektronické pošty: judita@kosmetikahrou.cz nebo doporučeným dopisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adrese Prodávajícího: Letenské náměstí 1, 170 00, Praha 7 – Holešovice.

6.7 V reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo objednávky, identifikaci zboží a přesný popis reklamované vady včetně volby nároků dle odst. 6.8 pro případ uznání reklamace Prodávajícím. Kupující zároveň připojí informaci o způsobu doručení reklamovaného zboží k rukám Prodávajícího. Kupující je povinen doložit Prodávajícímu záruční list a reklamované zboží současně s podáním reklamace nebo nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího uplatnění.

6.8 Kupující má v případě vadného zboží především právo požadovat odstranění vady, a to např. opravou, úpravou věci, dodáním chybějící věci nebo její části nebo dodáním nové bezvadné věci nebo její části. Nelze-li vadu zboží odstranit způsobem dle předchozí věty, má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Teprve v případě, že nelze odstranit vadu nebo poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny, je možné od kupní smlouvy odstoupit. Kupující není oprávněn měnit bez souhlasu Prodávajícího volbu způsobu vyřízení jeho reklamace; to neplatí, žádal-li odstranění vady opravou věci, která se ukáže jako neopravitelná. Nevytkne-li Kupující u Prodávajícího vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

6.9 Prodávající sdělí Kupujícímu nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne obdržení reklamace, resp. reklamovaného zboží/záručního listu (pokud je Prodávajícímu předáváno později), zda uplatněnou reklamaci uznává nebo ji zamítá jako neoprávněnou (dále jen „Sdělení“). V případě uznání reklamace nese Prodávající účelně vynaložené a prokazatelné náklady, které Kupující v souvislosti s jejím uplatněním vynaložil. V případě zamítnutí reklamace nese tyto náklady Kupující.

6.10 V případě uznání reklamace jako oprávněné se Prodávající zavazuje vyřídit reklamaci Kupujícího do deseti (10) dnů ode dne odeslání Sdělení Kupujícímu. O případné nemožnosti dodržet lhůtu dle předchozí věty informuje Prodávající bezodkladně Kupujícího a současně sdělí, v jaké lhůtě bude možné reklamaci nejdéle vyřídit.

6.11 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je povinen vyhovět volbě nároku Kupujícího dle odst. 6.8 jen pokud je to možné a účelné s ohledem na charakter vady zboží a jeho stav a pokud v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu vyřízení reklamace nevzniknou náklady nepřiměřené hodnotě zboží. V opačném případě je Prodávající oprávněn navrhnout Kupujícímu jiný vhodný a účelný způsob odstranění vady a tento provést.

6.12 Prodávající upozorňuje, že Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud Kupující při převzetí věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu způsobil sám.

6.13 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

VII. Společná ujednání

7.1 Doručování se mezi stranami děje formou doporučeného dopisu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím dostupných adres elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem nebo i bez něj, prostřednictvím datové schránky nebo osobně s potvrzením o převzetí písemnosti. V případě doručování zásilky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou dnem převzetí adresátem a v případě, že adresát zásilku odmítl převzít nebo ji uloženou nevyzvedl, dnem vrácení zásilky k rukám odesílatele. Písemná forma je mezi stranami zachována i v případě doručování oznámení prostřednictvím adres elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem i bez něj.

Kontaktní údaje Prodávajícího pro doručování:

Judita Klimentová – Kosmetika hrou

Letenské náměstí 1, 170 00, Praha 7 – Holešovice

e-mailový kontakt: judita@kosmetikahrou.cz.

7.2 Prodávající sděluje, že ve vztahu ke Kupujícímu není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.3 Smluvní strany se zavazují řešit případné budoucí spory vzniknuvší z jejich smluvního vztahu nejprve smírnou cestou; případné stížnosti je Kupující – spotřebitel povinen adresovat k rukám Prodávajícího na adresu elektronické pošty judita@kosmetikahrou.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího – spotřebitele zašle Prodávající na adresu jeho elektronické pošty. V případě neúspěchu smírčích jednání budou spory předloženy českým soudů, přičemž budou aplikovány české hmotně a procesně-právní normy, a to i v případě existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu.

7.4 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon aj.) použitých pro uskutečnění objednávky Kupujícího, uzavření kupní smlouvy či následné komunikace s Prodávajícím jsou hrazeny v běžné výši závislé na tarifu poskytovatele, jehož služby Kupující využívá. Každá ze stran smlouvy nese své takto vynaložené náklady sama.

7.5 Smlouva uzavřená s Kupujícím je včetně obchodních podmínek archivována u Prodávajícího v elektronické podobě, a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám. Na písemnou žádost Kupujícího mu Prodávající smlouvu včetně VOP platných v době jejího uzavření na základě svého předchozího uvážení zpřístupní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, v nichž je proces uzavírání smlouvy jasně a určitě popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky svou objednávku údaje v ní obsažené zkontrolovat a případně změnit či opravit. Znění obchodních podmínek tvoří přílohu uzavírané kupní smlouvy a je tak umožněna jejich archivace i ze strany Kupujícího.

7.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Orgánem státního dozoru je Česká obchodní inspekce.

7.7 Uzavřením kupní smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.8 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku a její rozhraní podléhá ochraně autorského práva a jiných právních předpisů. Kupující se zavazuje nevykonávat činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasáhnout či užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Prodávajícího. Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní Prodávajícího mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu Prodávajícího. Webové rozhraní Prodávajícího je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob – zejména ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Prodávajícího není odpovědný za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do jeho webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím určením a účelem.,

7.9 Kupující přijetím těchto VOP souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami a podnikatelskou činností Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným Prodávajícímu. Kupující přijetím těchto obchodních podmínek potvrzuje, že byl o právu odvolat svůj souhlas se zasíláním uvedených informací a obchodních sdělení řádně poučen.

7.10 Kupující přijetím těchto VOP souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho počítače. V případě, že je nákup v e-shopu Prodávajícího bude možné provést a závazky Prodávajícího plynoucí z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do počítače Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty odvolat.. Kupující přijetím těchto obchodních podmínek potvrzuje, že byl o právu odvolat svůj souhlas se zasíláním tzv. cookies řádně poučen.

7.11 Prodávající nenese odpovědnost za způsob použití jím prodávaného zboží, jeho účinky a s tím spojené následky či dopady na zdraví a životní prostředí. Prodávající upozorňuje, že jím nabízené zboží není určené ke konzumaci či k vnitřnímu užití lidmi či zvířaty. Užití zboží pro kosmetické účely Kupujícím je na uvážení Kupujícího a čistě individuální; Prodávající nenese odpovědnost za následky spojené s užitím zboží pro kosmetické účely.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů zákazníků je zabezpečována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Prodávající prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím považuje za důvěrné a tyto budou použity pouze k uskutečnění plnění dle kupní smlouvy, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

8.2 Kupující přijetím těchto VOP souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení/název, adresa bydliště či sídla, identifikační číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty) Prodávajícím pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy.

8.3 Kupující je povinen uvádět ve styku s Prodávajícím pravdivé a správné osobní údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich změně. Prodávající správnost a pravdivost údajů Kupujícího neověřuje. Kupující přijetím těchto VOP potvrzuje správnost jím uvedených údajů a prohlašuje, že byl poučen o skutečnosti, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu. Za újmu vzniknuvší v důsledku porušení povinností Kupujícího dle tohoto odstavce odpovídá Kupující.

8.4 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající se zavazuje nepředávat osobní údaje Kupujícího jiným osobám než osobám přímo spolupracujícím s Prodávajícím při prodeji zboží, případně osobám zabezpečujícím platební styk mezi stranami či dodání zboží nebo osobám spolupracujícím s Prodávajícím v souvislosti s jeho obchodní činností.

8.5 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě.

8.6 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. V opačném případě je Kupující oprávněn Prodávajícího na tento rozpor upozornit, požádat jej o vysvětlení a žádat nápravu vzniknuvšího závadného stavu. Nevyhoví-li Prodávající oprávněné žádosti Kupujícího o odstranění závadného stavu, je Kupující oprávněn obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.7 V případě žádosti Kupujícího o informaci o zpracování jeho osobních údajů, je Prodávající povinen Kupujícímu tuto informaci předat. Prodávající je oprávněn požadovat za poskytnutí informace dle předchozí věty přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.

8.8 Kupující bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným Prodávajícímu. Kupující přijetím těchto obchodních podmínek potvrzuje, že byl o právu odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů řádně poučen.

8.9 Další detailní informace o zpracování osobních údajů a právech Kupujícího poskytuje Prodávající v samostatném dokumentu Stručná informace o zpracování osobních údajů fyzických osob.

 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní vztah vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím jakož i tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a normami upravujícími postavení spotřebitele. V případě, že smluvní vztah vzniknuvší mezi stranami na základě smlouvy o poskytnutí služeb obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany pro veškeré případy užití českého práva hmotného i procesního.

9.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich uveřejnění na webových stránkách Prodávajícího eshop.kosmetikahrou.cz a platí v příslušném znění pro veškeré objednávky učiněné v den jejich zveřejnění či později. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Dnem uveřejnění nových VOP se ruší obchodní podmínky předchozí; to však nemá vliv na smlouvy uzavřené před účinností nových VOP a z nich plynoucí práva a povinnosti smluvních stran. Pro účely kupní smlouvy a z ní plynoucích práv a povinností jsou vždy rozhodné obchodní podmínky účinné ke dni odeslání objednávky Kupujícím.

9.3 Je-li některé z ustanovení VOP neplatné či neúčinné nebo stane-li se jím, nemá to vliv na platnost a účinnost obchodních podmínek a uzavřené smlouvy jako celku a je-li to možné, užije se místo neplatného, popř. neúčinného ustanovení takové ustanovení obchodních podmínek nebo zákona, které je mu svým účelem a smyslem nejbližší.

9.4 Zvláštní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím obsažená ve smlouvě nebo jinak písemně zachycená mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek, pokud by s nimi byla v rozporu.

9.5 Kupní smlouva uzavíraná s Kupujícím je uzavírána a může být uzavřena pouze v českém jazyce. Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Pokud pro potřeby smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím následně vznikne překlad textu smlouvy a obchodních podmínek do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad smlouvy a VOP je rozhodný výklad smlouvy a VOP v českém jazyce.

9.10 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V odst. 5.3 VOP.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28. 5. 2018.

 

Stáhněte si vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.